ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ອອກກະຈາຍສຽງ ທຸກໆວັນ ພາກເຊົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະພາກແລງ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຂ່າວທີ່ນໍາມາ ສເນີທ່ານ ແມ່ນຂໍ້ມູນ ຫຼືຣາຍງານ ຈາກເຫດ ການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ສປປລາວ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ພັທນາສ້າງສາ ຂອງ ຣັຖບານລາວ ແລະຂ່າວຄາວ ຄວາມຄືບໜ້າ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ໃນດ້ານ ເສຖກິດ ສັງຄົມ ແລະຣະບົບ ການປົກຄອງ. ຈື່ງຂໍເຊີນຊວນ ຄົນລາວທຸກຖ້ວນໜ້າ ຕິດຕາມ ຮັບຟັງໄດ້ ຢ່າໃຫ້ຂາດຕອນ...

ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ອອກກະຈາຍສຽງ ທຸກໆວັນ ພາກເຊົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະພາກແລງ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຂ່າວທີ່ນໍາມາ ສເນີທ່ານ ແມ່ນຂໍ້ມູນ ຫຼືຣາຍງານ ຈາກເຫດ ການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ສປປລາວ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ພັທນາສ້າງສາ ຂອງ ຣັຖບານລາວ ແລະຂ່າວຄາວ ຄວາມຄືບໜ້າ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ໃນດ້ານ ເສຖກິດ ສັງຄົມ ແລະຣະບົບ ການປົກຄອງ. ຈື່ງຂໍເຊີນຊວນ ຄົນລາວທຸກຖ້ວນໜ້າ ຕິດຕາມ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus