RFI - اقتصاد ایران

ناصر اعتمادی

Logo for RFI - اقتصاد ایران

مجلۀ رادیویی اقتصاد ایران می کوشد با ارائۀ سنتزی از تحولات پراکنده و روزمرۀ اقتصاد ایران به سمت گیری، پی آمدها و گرایش های درونی آن نیز پی ببرد

مجلۀ رادیویی اقتصاد ایران می کوشد با ارائۀ سنتزی از تحولات پراکنده و روزمرۀ اقتصاد ایران به سمت گیری، پی آمدها و گرایش های درونی آن نیز پی ببرد Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related:

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus