Ποτέ Ξανά * Never Again

Athanassios Kapralos

Logo for Ποτέ Ξανά * Never Again

Where the logic stops and the thoughts are silent, the melodies of the mind begin/ Εκεί που σταματά η Λογική και σιωπά η Σκέψη, αρχινάνε Η μελωδίες της ψυχής Piano music inspired by the moment Μουσική πιάνο εμπνευσμένη από τη στιγμή Warning: Some website photos portray partial female nudity for artistic purposes. Προειδοποίηση: Κάποιες φωτογραφίες στην ιστιοσελίδα απεικονίζουν μερική γυναικεία γυμνότητα για εικαστικούς λόγους

Where the logic stops and the thoughts are silent, the melodies of the mind begin/ Εκεί που σταματά η Λογική και σιωπά η Σκέψη, αρχινάνε Η μελωδίες της ψυχής Piano music inspired by the moment Μουσική πιάνο εμπνευσμένη από τη στιγμή Warning: Some website photos portray partial female nudity for artistic purposes. Προειδοποίηση: Κάποιες φωτογραφί... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: music

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus