«نمای دور، نمای نزدیک» برنامه‌ای هفتگی است که با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین رویدادها و موضوعات هفته در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف درصدد ارائه تصویری دقیق‌تر از زاویه‌ای متفاوت از مسئله است.

«نمای دور، نمای نزدیک» برنامه‌ای هفتگی است که با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین رویدادها و موضوعات هفته در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف درصدد ارائه تصویری دقیق‌تر از زاویه‌ای متفاوت از مسئله است. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus