លោក​អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ស្ដាប់​នាទី​ព្រឹតិ្ដការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិត​ជាក់​ស្ដែង​, វិភាគ​ហេតុ​ផល​ពី​អ្នក​ជំនាញ​, អព្យាក្រឹត្យ និង​មិន​លំអៀង​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ក្ដៅៗ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​, អូស្រ្ដាលី និង​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​រាយ​ការណ៍​ជូន​ដោយ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​នាក់​របស់​យើង​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា, និង​តំបន់​អាស៊ី​ និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក។

លោក​អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ស្ដាប់​នាទី​ព្រឹតិ្ដការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិត​ជាក់​ស្ដែង​, វិភាគ​ហេតុ​ផល​ពី​អ្នក​ជំនាញ​, អព្យាក្រឹត្យ និង​មិន​លំអៀង​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ក្ដៅៗ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​, អូស្រ្ដាលី និង​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​រាយ​ការណ៍​ជូន​ដោយ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ជាច្រើន​នាក់​របស់​យើង​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា, និង​តំបន់​អាស៊ី​ និង​ប... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus