នេះគឺជាការផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃនៃកម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។​ បងប្អូនអាចតាមដាន CamLDP​ ដូចនឹង Podcast ខាងក្រោម បានតាមវិទ្យុ Fm-១០៥ ភ្នំពេញ នាម៉ោង ២-៣ រសៀល។ ពួកយើងមានសុបិនរួម មួយគឺ (មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នា ក្នុងនាមជាម្ចាស់) ដែលនឹងសម្រេចទៅបានដោយយន្តការណ៏ ៨ ចំនុច។ MCSerey

នេះគឺជាការផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃនៃកម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។​ បងប្អូនអាចតាមដាន CamLDP​ ដូចនឹង Podcast ខាងក្រោម បានតាមវិទ្យុ Fm-១០៥ ភ្នំពេញ នាម៉ោង ២-៣ រសៀល។ ពួកយើងមានសុបិនរួម មួយគឺ (មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នា ក្នុងនាមជាម្ចាស់) ដែលនឹងសម្រេចទៅបានដោយយន្តការណ៏ ៨ ចំនុច។ MCSerey Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus