Logo for เราะมะฎอน กับ อัลกุรอาน

เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน เพื่อเป็นธรรมนูญชีวิตแก่มวลมนุษย์ อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดบทบัญญัติการถือศีลอดในเดือนแห่งอัลกุรอานนี้ เพื่อขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์และพร้อมสำหรับการน้อมนำอัลกุรอาน ศิยามหรือการถือศีลอดจึงมีความเกี่ยวข้องแนบแน่นกับอัลกุรอาน ผู้ใดที่ถือศีลอดแต่มิได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน เขาย่อมที่จะไม่บรรลุเจตนารมย์ที่แท้จริงของเราะมะฎอน

เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน เพื่อเป็นธรรมนูญชีวิตแก่มวลมนุษย์ อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดบทบัญญัติการถือศีลอดในเดือนแห่งอัลกุรอานนี้ เพื่อขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์และพร้อมสำหรับการน้อมนำอัลกุรอาน ศิยามหรือการถือศีลอดจึงมีความเกี่ยวข้องแนบแน่นกับอัลกุรอาน ผู้ใดที่ถือศีลอดแต่มิได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน เขาย่อมที่จะไม่บ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus