้http://www.dmc.tv พุทธัง สรณัง คัจฉามิ(ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สังฆัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สาธุบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อดับทุกข์โศกโรคภัย ,เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญ ,เพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้พุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสรวงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตระการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุเพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสาร ,เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดรพุทธัง สรณัง คัจฉามิธัมมัง สรณัง คัจฉามิสังฆัง สรณัง คัจฉามิสาธุ

้http://www.dmc.tv พุทธัง สรณัง คัจฉามิ(ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สังฆัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก)สาธุบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนต... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus