កម្រងមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំង២៦មេរៀននេះ នឹងជួយ​លោក​អ្នក​រៀប​​​ចំ​ខ្លួន​​ដើម្បី​​ទៅ​សិក្សា និងរស់នៅ​​ក្នុង​ប្រទេសអូស្ត្រាលី។​ លោកអ្នក​នឹង​យល់​​ដឹងនូវ​ចំណុច​​សំខាន់ៗ​នៃវប្បធម៌ និង​ដំណើរ​ជីវិត​សិក្សា​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ភាសា​នៅពេល​លោក​អ្នក​​តាមដាន​ស្តាប់​​សាច់​រឿងរបស់​និស្សិត​អន្តរជាតិ​ដែល​កំពុង​​​សិក្សា​​​ក្នុង​​ប្រទេស​​អូស្ត្រាលី។

កម្រងមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំង២៦មេរៀននេះ នឹងជួយ​លោក​អ្នក​រៀប​​​ចំ​ខ្លួន​​ដើម្បី​​ទៅ​សិក្សា និងរស់នៅ​​ក្នុង​ប្រទេសអូស្ត្រាលី។​ លោកអ្នក​នឹង​យល់​​ដឹងនូវ​ចំណុច​​សំខាន់ៗ​នៃវប្បធម៌ និង​ដំណើរ​ជីវិត​សិក្សា​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ភាសា​នៅពេល​លោក​អ្នក​​តាមដាន​ស្តាប់​​សាច់​រឿងរបស់​និស្សិត​អន្តរជាតិ​ដែល​កំពុង​​​សិក្សា​​​ក្នុង​​ប្រទេស​​អូ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus